Tag: chính sách thuế

Điểm mới trong chính sách thuế TNCN

Trường hợp giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được quy định: Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.. Căn cứ vào luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007; Luật thuế thu nhập cá ...