Tag: chứng từ thanh toán

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào và những quy định

Hóa đơn GTGT hợp lệ, hợp pháp có nghĩa là hóa đơn phải lập đúng theo nội dung kinh tế thực tế tại doanh nghiệp, được lập đúng, đầy đủ các chỉ tiêu.. Ngày 27/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định cụ thể những điều kiện để được khấu trừ ...