Tag: giao kết hợp đông lao động

Quy định mới về xử phạt trong sử dụng lao động

Không thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động/ kết quả tuyển dụng; hoặc thông báo ít hơn 05 ngày làm việc trước khi nhận hồ sơ dự.. Ngày 07/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP hiện hành ...