Tag: kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ là nhà tư vấn chiến lược

Các công ty muốn mở rộng vai trò của KTNB hơn là chỉ thực hiện kiểm toán hiệu quả và kiểm toán đảm bảo, và họ muốn sự thay đổi xảy ra càng.. Trong những năm gần đây, kiểm toán nội bộ (KTNB) thường tập trung vào tính kiểm soát và tính tuân thủ theo yêu ...