Tag: Luật Doanh nghiệp

Chuyển lỗ trong hợp nhất, chia tách doanh nghiệp

Mặc khác, theo Điều 7, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính (Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định.. Hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, chuyển lỗ được xử lý thé nào? Trường hợp chia tách doanh nghiệp, việc chuyển lỗ vẫn được thực hiện theo tỷ ...

Vài lưu ý trước khi thanh tra, quyết toán thuế

Tất nhiên, để việc kiểm tra quyết toán thuế được suông sẻ, bạn thông báo cho giám đốc của bạn biết thời gian quyết toán và dành một phòng riêng.. Quyết toán thuế thường được thực hiện định kỳ 2- 3 năm một lần nhằm đánh giá lại các khoản chi phí, thuế đã kê khai ...