Tag: luật số 71

Hộ kinh doanh cần phải nộp loại thuế gì năm nay?

Theo Luật số 71/2014/QH13 và công văn 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 hướng dẫn thực hiên thuế khoán thì thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được xác định như sau.. Theo Luật thuế mới, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh từ ngày 01/01/2015 đều phải nộp thuế theo hình thuế khoán. Mức nộp ...