Tag: mức lương tối thiểu

Tăng mức lương tối thiểu vùng từ năm nay

Qua đó kể từ ngày 01/01/2016, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc tại các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại.. Ngày 14/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2015/NĐ-CP điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm ...