Tag: nghị định 12

Hướng dẫn về nghị định 12/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định, các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm các khoản chi sau: Khoản chi cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn.. Ngày 12/02/2015 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy ...