Tag: nộp thuế

Kê khai và nộp thuế tại chi nhánh hạch toán?

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp.. Kê khai và nộp thuế đối với Chi nhánh hạch toán phụ thuộc hiện nay được quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC, ...

Hộ kinh doanh cần phải nộp loại thuế gì năm nay?

Theo Luật số 71/2014/QH13 và công văn 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 hướng dẫn thực hiên thuế khoán thì thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được xác định như sau.. Theo Luật thuế mới, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh từ ngày 01/01/2015 đều phải nộp thuế theo hình thuế khoán. Mức nộp ...