Tag: Thông tư số 96

Chuyển lỗ trong hợp nhất, chia tách doanh nghiệp

Mặc khác, theo Điều 7, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính (Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định.. Hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, chuyển lỗ được xử lý thé nào? Trường hợp chia tách doanh nghiệp, việc chuyển lỗ vẫn được thực hiện theo tỷ ...