Tag: tiền phạt

Những trường hợp vi phạm hợp đồng kinh tế

Theo quy định của Luật thuế hiện hành, tiền vi phạm hợp đông kinh tế doanh nghiệp được phép ghi nhận vào chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có chứng từ hợp lệ. 1. Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế có được tính vào chi phí hợp ...