Tag: trích lập dự phòng Thông tư 200

Trích lập dự phòng theo Thông tư 200

Đối với các khoản tổn thất do không thu hồi được các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chưa được lập dự phòng phải thu khó đòi. Việc ghi.. Trích lập dự phòng là vấn đề không những gây tranh cải giữa Thuế với Doanh nghiệp mà trong kế toán cũng xảy ...