Thuế NK vật tư, linh kiện SXSP CNTT về 0%

Theo đó, sửa đổi, bổ sung mặt hàng nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ bằng sắt hoặc thép để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng ..

Ngày 26/06/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 101/2015/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT).

Thông tư số 101/2015/TT- BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin.

Đây là nhóm thuế suất nhập khẩu ưu đãi trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung mặt hàng nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ bằng sắt hoặc thép để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm thuộc phân nhóm 9834.12 tại Mục II – Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98 như sau:

Mã hàng Mô tả hàng hoá Mã hàng tương ứng tại mục I phụ lục II Thuế suất

(%)

9834 Vật tư, linh kiện sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin
9834 11 00 – Bàn phím làm bằng cao su, khắc lase, phủ PU, nhiệt độ chịu đựng 150 độ C 4016 99 99 0
9834 12 – Các sản phẩm khác bằng sắt hoặc thép:
9834 12 10 – Ốc vít bằng thép, INOX 304, ren tiêu chuẩn 1, mạ chống rỉ, đường kính dưới 1.4 mm 7318 15 00 0
9834 12 90 – Nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm 7326 90 99 0

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Thông tư 164, Thông tư 101 đã bổ sung nhóm hàng nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm được hưởng thuế suất ưu đãi 0%.

Thông tư 101/2015/Tt-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/08/2015.

Theo ketoan